KESKIARVO ja KESKIHAJONTA -funktion käyttö Excelillä

Videossa harjoitellaan keskiarvon ja keskihajonnan laskemista. Videossa hyödynnetään kyselyaineistoa, josta ensin määritellään keskiarvot per vastaaja. Ja sen jälkeen lasketaan keskiarvo per summamuuttuja.

Oletetaan, että haluat löytää niiden päivien määrän, joiden aikana eri työn tekijät suorittavat tehtäviä. Tai haluat laskea Keski lämpötilan tiettynä päivänä 10 vuoden ajan jakson aikana. Luku ryhmän Keski arvon voi laskea monella eri tavalla.

KESKIARVO-funktio kuvaa keskimääräisyyttä, joka on lukujoukon keskipiste tilastollisessa jakautumassa. Kolme yleisintä keskimääräisyyden kuvaajaa ovat seuraavat:

Keskiarvo on aritmeettinen Keskiarvo, ja se lasketaan lisäämällä numero ryhmä ja jakamalla se lukujen luku määrän mukaan. Esimerkiksi lukujen 2, 3, 3, 5, 7 ja 10 on keskiarvo on 30 jaettuna 6:lla eli 5.

Keskihajonta laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella. Keskihajonta mittaa kuinka paljon arvot poikkeavat keskiarvosta.

#keskiarvo #keskihajonta #excelperuskurssi

Vieritä ylös